เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีสวนสนาม
และสาบานธงของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสาดินแดน
ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ สวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห