เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีเปิดงานครบ
รอบ ๑๕ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร
เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห