เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.พร้อมกำลังพลร่วมเฝ้าฯรับ และ ส่งเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยาน
จังหวัดนราธิวาส ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห