เมื่อวันที่ 26 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมกิจกรรม "เสวนายามเช้า"
เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ พบปะ ชี้แจง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการต่างๆ ตลอดจน
การประสานการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ณ แขวงทางหลวงชนบท อ.เมือง จ.นราธิวาส
โดยมี นายพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ
ตำรวจ ทหาร และผู้แทนหน่วยงานราชการร่วมด้วย

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห