เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63 บก.ทท. (นทพ.) วส.912 สนภ.4 นทพ. ทำการฝึกทบทวนประจำเดือนบุคคลท่า มือเปล่าให้กับกำลังพลในสังกัดตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทานเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก และธรรมเนียมทหาร ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สนภ.4 นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห