เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี ๒๕๖๓
โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ในการนี้ วส.๙๑๒ฯได้สนับสนุนพิธีกร
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห