เมื่อวันที่ 4 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
อันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรควส.912 สนภ.4 นทพ.ได้ดำเนินการคัดกรอง และเฝ้าระวัง การระบาดของเชื้อโรค โดย ให้ กพ.วส.912 ออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ,วัดอุณหภูมิร่างกาย กพ.หากมีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อ ให้รีบโทรแจ้ง รพ.ทันที มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ ให้ กพ.หน่วย และประชาชน "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ " สวมหน้ากากอนามัย เมื่อไปในแหล่งชุมชนแออัด จัดหาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ในห้องน้ำสำนักงาน
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห