เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดกิจกรรมการให้ความรู้ในการป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากผ้าอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ให้กับกำลังพลหน่วย
ซึ่งสามารถซักทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตาม นโยบายของผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ซึ่งยังขาดตลาด มีราคาสูง รวมทั้งหาซื้อยาก และเป็นมาตรการป้องกัน
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ห้องประชุม วส.912 สนภ.4 นทพ. อ.เมือง จ.นราธิวาส
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห