เมื่อวันที่ 20 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ได้นำกำลังพลซักซ้อม
การปฏิบัติตามแผนการระวังป้องกันที่ตั้งหน่วย ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อรักษาความปลอดภัย
กรณีถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีเข้าโจมตีที่ตั้งหน่วย ณ บก.วส.912 สนภ.4 นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห   หหห