เมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์
ในงานวันรวมน้ำใจของสำนักงาน เหล่ากาชาด จ.นราธิวาส เพื่อสนับสนุนงานกาชาด และงานประจำปี
จังหวัดนราธิวาสปี 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี
น.ต.หญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห