เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดจำหน่าย
ผลผลิตจากสถานีเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อลดรายจ่ายให้กับกำลังพล อีกทั้งกำลังพลยังได้ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาสถานีฯ เพิ่มเติม เพื่อเป็นแหล่งอาหารชีวภาพปลอดสารพิษ ลดการเดินทางออกนอกหน่วย ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และเป็นการช่วยเหลือกำลังพลที่มีรายได้น้อย ที่มีความสนใจและตั้งใจทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีรายได้เสริมให้กับตนเอง ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา
ณ สถานีเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห   หหห