เมื่อวันที่ 10 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดรถบรรทุกน้ำสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค จำนวน 6,000 ลิตร ให้กับโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19 เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 50 คน สามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม และเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง
ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู ม.7 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห