เมื่อวันที่ 14 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.สนับสนุนผู้สื่อข่าว ติดตามทำข่าวการปฎฺิบัติงานของ ศปก.จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิด-19 ของพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส
ผลการตรวจ ได้แก่ ตลาดจำหน่ายอาหารหน้าแขวงการทางจังหวัดนราธิวาส ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ ชุดตรวจได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมข้อเน้นย้ำในการป้องกันฯ ตามสั่งการของ ผบ.ทสส./หน.ศปม.
ณ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห