เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19)
ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นพ.ปรีชา เปรมปรี อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน พิธีเปิด ซึ่งมีเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เขต 12 ภาคใต้ตอนล่าง ร่วมประชุม

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห