เมื่อวันที่ 15 ก.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ จากกรมสื่อสารทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย ในการให้ความรู้อบรมและติดตั้งแอพพลิเคชั่น GS WAVE และ MY RTARF แก่กำลังพล วส.912 สนภ.4 นทพ.
ณ บก.วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห