เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.
ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสะท้อนรับฟังปัญหา และการดำเนินงานของกลุ่มเปราะบางและเครือข่ายสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนชี้แจงการดำเนินงานและข้อมูลที่ถูกต้องให้เครือข่ายสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชน
ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโดยมี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห