เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดรายการร่วมกับ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเป็นแม่ข่ายการจัดรายการส่งสัญญาณไปยังลูกข่าย 19 สถานีของ ศอ.บต. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในประเด็น การจัดงาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563
ณ ห้องส่งกระจายเสียง วส.912ฯ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห