เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพลไปเยี่ยมเยียน พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของและมอบทุนการศึกษาบุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก ผบ.ทสส. แก่เด็กหญิงซุลฟา สาและ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมุคตารีวิทยา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
ณ บ้านเลขที่ 93/1 ม.4 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห