เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.
ร่วมพิธีเปิดงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่าง วันที่ 7-9 ก.ย. 2563 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชปณิธานในการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด" โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธาน ในการนี้ วส.912ฯ จัดผู้สื่อข่าวและสนับสนุนชุดถ่ายทอดเสียงประชาสัมพันธ์

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห