เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมโครงการเกษตรสร้างอาชีพเสริมเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมหลักยกระดับและประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ประจำปืงบประมาณ 2563
ณ ตลาดเกษตรกร จ.นราธิวาส บริเวณหน้าแขวงทางหลวงนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาสโดยมี นายไพโรจน์ จริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประธานในพิธี
ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรจากฟาร์มตัวอย่าง เข้าร่วมงาน

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห