เมื่อวันที่ 23 ก.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.สนับสนุนเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียง ร่วมกับ สวท. จังหวัดยะลา และสถานีวิทยุ ศอ.บต. ในภารกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดย สวท. จังหวัดยะลา เป็นแม่ข่ายส่งกระจายเสียงไปยังลูกข่าย 5 จังหวัดชายแดนใต้
ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา ในการนี้ วส.912ฯ ได้ส่งกระจายเสียงทางระบบ FM 99.10 MHz และทางวิทยุออนไลน์ http://rbs912.rtarf.mi.th

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห