เมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 21-24 ก.ย. 2563
โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ร่วมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห