เมื่อวันที่ 28 ก.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน 14 จังหวัดภาคใต้ วันที่ 27-28 ก.ย. 2563 เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ ให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่
โดยมี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห