เมื่อวันที่ 6 ต.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. นำกำลังพล เข้ารับฟังการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของ ผบ.นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Web Conference โดยมี พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เป็นประธานการประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห