เมื่อวันที่ 7 ต.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. นำกำลังพลเข้าประชุมสรุปชี้แจงนโยบายการปฏิบัติราชการของ ผบ.ทสส ,ผบ.นทพ. และ ผอ.สนภ.4 นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุม วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห