เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. เป็นประธาน ในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยฯ ครบรอบ 50 ปี ประกอบด้วย 1.พิธีทำบุญทางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อหน่วยฯ และกำลังพล
2.จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีภายในหน่วย 3.พิธีเปิดศาลา "รวมใจพัฒน์" กลางป่าพรุในหน่วย เพื่อเป็นที่พักผ่อนและนันทนาการแก่กำลังพล ณ วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห