เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมกิจกรรมของวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 ในการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง ความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และอุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 60 คน
ณ อ่าวมะนาวรีสอร์ท อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห