เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.ให้ความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของนทพ. และเรื่อง โทษของยาเสพติด แก่กำลังพล เพื่อให้กำลังพล วส.912 สนภ.4 นทพ. ได้ประกาศเจตนารมณ์พร้อมกัน และรับทราบอย่างทั่วถึง
ณ ห้องประชุม บก.วส.912ฯ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห