เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักจัดรายการท้องถิ่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 โดยมีสื่อมวลชนและส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วม 60 คน ซึ่งจะมีการชมวิดีทัศน์แนะนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต่อการพัฒนาประเทศ และสถานีวิทยุกระจายเสียง 912ฯ, ในส่วนของการสัมมนาจะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 และการบรรยาย เรื่อง การนำเสนอการจัดรายการวิทยุเป็นที่ดึงดูดใจ นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนและส่วนราชการในพื้นที่
ทั้งนี้ จนท.นพค.41 ,นพค.42 และ นพค.44 ได้เข้าร่วมสัมมนาฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสื่อในครั้งนี้ด้วย ณ วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห