เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ของเทศบาลเมืองนราธิวาส เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ พบปะ ชี้แจง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการต่างๆ ตลอดจนประสานการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
โดยมี นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องพิชิตบำรุง (ชั้น5) เทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห