เเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาเพื่อการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปี 2564 ณ หอประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 โดยมีนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เข้าร่วม 80 คน ซึ่งจะมีการชมวิดีทัศน์แนะนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต่อการพัฒนาประเทศ และสถานีวิทยุกระจายเสียง 912ฯ, ในส่วนของการบรรยายจะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 และกิจกรรมดูงานที่พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัล-กุรอาน ,กิจกรรมเรียนรู้ทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร และนำเยาวชนไปทำกิจกรรมในโครงการป่าชุมชนบ้านต้นตาลยี่งอ ซึ่งเป็นการริเริ่มโดยคนในพื้นที่ชุมชน ที่ทำขึ้นมาด้วยความจริงใจ และการหวงแหนทรัพยากรในพื้นที่ ที่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 โครงการป่ารักน้ำ ให้เยาวชนได้ศึกษาคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ณ วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห   หหห