เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพลชุดสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ จัดรถบรรทุกน้ำ สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เข้าช่วยเหลือมัสยิดและรร.ตาดีกานูรูลกอมัร บ้านแคนา ม.7 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส และทำความสะอาดสถานที่ หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
ณ มัสยิดและรร.ตาดีกานูรูลกอมัร บ้านแคนา ม.7 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห