เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมจัดนิทรรศการ และสนับสนุนพิธีกร กิจกรรมพลังนาวีสัมพันธ์ และกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2564 เพื่อรับฟังข้อมูลของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือของประชาชน โดยใช้กิจกรรมเวทีเสวนาเป็นสื่อกลางให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร้างการรับรู้ของประชาชนทุกส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสาธารณะ ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในฐานะพลเมืองของประเทศ
ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ บ.รอตันบาตู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสโดยมี น.อ.วิชชา พรหมคีรี ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห