เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 64 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.อวยพรปีใหม่ 2564 ออกอากาศส่งกระจายเสียง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ในการนี้ วส.912ฯ ได้ส่งกระจายเสียงทางระบบ FM 99.10 MHz และทางวิทยุออนไลน์ http://rbs912.rtarf.mi.th


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห