เมื่อวันที่ 6 ม.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. จัด Unit School การอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการข่าวและการต่อต้านข่าวกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อการดำเนินงานด้านการข่าวกรอง และการต่อต้านข่าวกรอง เพื่อความมั่นคงภายในประเทศ
ณ ห้องประชุม วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห