เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลรับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายและการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) จากศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลมีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉิน
ณ วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห   หหห