เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดชุดประชาสัมพันธ์สนับสนุนภารกิจ พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการประจำปี 2564 พบปะสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สหกรณ์ โคเนื้อ นทพ. อ.เทพา จ.สงขลาหหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห