เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 64 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลหน่วย ร่วมกับกำลังพล สนภ.4 สน. ดำเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564 โดยมีการบรรยายการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนฝึกซ้อมแผนดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ ตลอดจนการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายและอุปกรณ์การฝึก จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ณ วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห