เมื่อวันที่ 18 ก.พ.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ได้ดำเนินการกวดขันวินัยและตรวจเครื่องแต่งกายของกำลังพลในสังกัด เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่ง บก.ทท. เรื่องระเบียบการตรวจและการกวดขันวินัยของกำลังพล ประจำเดือน ก.พ.64
ณ วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห