เมื่อวันที่ 5 มี.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยฯ เข้าอบรมการแนะนำการติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชั่น GS Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเจ้าหน้าที่จาก สน.ทท.ค่ายเสนาณรงค์ และชุดซ่อม ปทท.4 (ส่วนแยกค่ายเสนาณรงค์)
ณ ห้องประชุม บก.วส.912 สนภ.4 นทพ.


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห