เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดชุดประชาสัมพันธ์สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ของสำนักงานทหารพัฒนาโดย พ.อ. ชูศักดิ์ ธีรากิจ รอง ผอ. สทพ. นทพ. และคณะฯ เดินทางตรวจติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จชต.ในพื้นที่ปฏิบัติงานของ สนภ.4 สน. ประจำปี 2564
ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จ.สงขลา จำกัด และ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. กลุ่มบ้านโหนด บ.โหนด ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห