เมื่อวันที่ 17 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.)โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นิติธรรม นำสังคม การดำเนินการและปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ให้เป็นไปโดยชอบธรรม และกิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสังคม ฟื้นฟูปราการธรรมชาติหาดรูสะมิแล
โดยมี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ผู้ร่วมการเสวนา ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห