เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 64 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศบาลเมืองนราธิวาส ให้ ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่และรถประชาสัมพันธ์ วส.912 สนภ.4 นทพ.
โดยมี นาย ณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ์ ปลัดเทศบาลเมือง นราธิวาส เป็นประธาน ณ สวนหลวงกรมนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห