เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดชุดประชาสัมพันธ์สนับสนุนภารกิจ พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ./ผอ.สนภ.4 สน. ลงพื้นที่ จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจ อีกทั้งยังได้เน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังในการออกปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย พร้อมกันนี้ยังได้มอบ วัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ และแร่ธาตุก้อน ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ทั้ง 2 จังหวัด จำนวน 80 คน
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อ นทพ. บ้านปิยา ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห