เมื่อวันที่ 8 ก.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส. 912 สนภ.4 นทพ. และ สนภ.4 สน.นทพ.
ให้การต้อนรับ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ.ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการ ฉีดวัคซีนให้แก่กำลังพล วส.912 ฯ และ สนภ.4 สน.ตามนโยบาย ของ ผบ.นทพ. โดยจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่มาบริการฉีดวัคซีน Astrazeneca เร่งด่วนให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จชต.
- กำลังพล วส.912ฯ ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 1 นาย
- กำลังพล สนภ.4 สน.จำนวน 10 นาย
- ครอบครัว วส.912ฯ จำนวน 10 ราย
รวมยอดฉีดฯ 21 ราย
ณ ศาลาอเนกประสงค์ วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห