เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ วส.นทพ. ผ่านระบบ Video teleconference (VTC) จาก ห้องประชุมปิยามุมัง บก.นทพ. โดยมี เสธ.นทพ. เป็นประธานการประชุมฯ
ทั้งนี้ ผบ.นทพ.ได้กรุณาเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบเจตนารมณ์และนโยบายการดำเนินงานให้ วส.นทพ. ณ ห้องประชุม วส.912ฯ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสหหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห