เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกับ ฉก.นย.ทร.33 ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ มอบน้ำดื่ม บก.ทท.และ สิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ นายอามีน กูโน ประชาชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือเยียวยา บรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ณ บ้านเลขที่ 49 ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสหหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห