เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส โดยมี ฉก.นย.ทร. ,ฝกร.ชค.๙๕๔ ,กอ.รมน.จว.นธ. ,ฉก.นย.ทร33 และ นางประนอม คำจูน ประธานโฆษกชาวบ้าน อ.เมืองนราธิวาส พบปะเยี่ยมเยียน พร้อมมอบน้ำดื่มบก.ทท. และถุงยังชีพเพื่อให้กำลังใจและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับส่วนราชการในพื้นที่ ตามนโยบายของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 3 ราย คือ
1.นายปิยะ หลีเหล็ม ผู้บกพร่องทางร่างกาย 2.นาง พราว เรื่องสุวรรณ์ ผู้ป่วยติดเตียง 3.นาง ประทีบ แซ่คิ่ว ผู้สูงอายุ ณ หมู่ ๑ ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห