เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ได้เดินทางเยี่ยมเยียน และรับทราบข้อมูลฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาของกองบัญชาการ กองทัพไทย ในฐานะผู้แทน ผบ.ทสส. และมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ บุตรกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้มี 2 คนด้วยกัน ได้แก่
1.ด.ญ.ซุลฟา สาและ อายุ 10 ปี ศึกษาอยู่ชั้น ป.5 โรงเรียนมุคตารีวิทยา ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
2.ด.ญ.ต่วนนัสมี บนบาง อายุ 7ปี ศึกษาอยู่ชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ณ บ้านเลขที่ 93/1 ม.4 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และบ้านเลขที่ 21/1 ม.8 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห