เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และพิธีกร ของหน่วย สนับสนุน สนภ.4 สน.นทพ. ในการต้อนรับ พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ. ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของ สนภ.4 สน. พร้อมกันนี้ได้พบปะกับสมาชิกกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ นทพ. และสอบถามถึงปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม พร้อมทั้งได้มอบ ยา เวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน และเสื้อกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ให้แก่สมาชิก ทั้ง 14 กลุ่มรวม 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.จะนะ และ อ.นาทวี)
ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จ.สงขลา จำกัด ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห